ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઐવિસ્તુપ્રેમ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. ( પારસી ) પાંચ ગાહમાંનો ચોથો; અંધારૂં થવાના વખતથી મધરાત સુધીનો વખત.