ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
કેડા  
ઉચ્ચાર: ( કેડ઼ા )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. ખેતરમાંથી કાપેલું ઘાસનું થૂમડું.
पुं. નવયુવક; જુવાન માણસ.
पुं. પાતળી ડાળી.