ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ખિદંગ  
ઉચ્ચાર: ( ખ઼િદંગ )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ ફા. ] पुं. એક જાતનું ઝાડ.
पुं. જેમાંથી તીર બનાવવામાં આવે તે લાકડું.