ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ચિરડા  
ઉચ્ચાર: ( ચિરડ઼ા )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
न. ગરાસિયાના હક્કમાંથી કેટલુંક મજમુદાર વગેરેને કાઢી આપેલું તે.