ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
છડાગોટા  
ઉચ્ચાર: ( છડ઼ાગોટા )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
न. એક જાતનો અમદાવાદી કિનખાબ.