ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
જયન  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ] न. ગોમૂત્ર; ગાયનું મૂતર.
न. ઘોડાનું બખ્તર.
न. વિજય; જીત.