ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
જિવ્રિ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ] पुं. પંખી; પંખેરૂં.
पुं. સમય; વેળા.