ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
જૌસક  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ અ. ] पुं. ઊંચો મહેલ.