ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઝહબ  
ઉચ્ચાર: ( ઝ઼હબ )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ અ. ] पुं. ઈંડાનો પીળો ભાગ.
न. સોનું.