ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઝહબ  
ઉચ્ચાર: ( ઝ઼હબ )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. [ અ. ] पुं. ઈંડાનો પીળો ભાગ.
૨. न. સોનું.