ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ટૂમ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. पुं. કબૂતરને બેસવા માટેનું ચોકઠું.
૨. पुं. ઘરેણું.
૩. पुं. નજીવી બાબત.
૪. स्त्री. આંતરડું.
૫. [ હિં. ] स्त्री. ચપળ માણસ.
૬. स्त्री. જવાહિર; દાગીનો.
૭. स्त्री. દેખાવડી સ્ત્રી.