ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ડીલેનિયા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
न. છાંયા માટે વાવવામાં આવતું એક જાતનું ઝાડ.