ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઢરલા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ હિં. ] पुं. અનાજના ખેતરમાં પક્ષીઓને બિવડાવવા સારૂ કરેલો ચાડિયો.