ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઢીંગર  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. [ હિં. ] पुं. પતિ કે ઉપપતિ.
૨. पुं. મોટો અને લઠ્ઠ આદમી.