ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
તિયાને  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
स्त्री. જમાબંદીમાં લેવાતી એક નાની રકમ.