ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
થલરુહ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. સ્થલરુહ ] वि. ધરતી ઉપર ઉત્પન્ન થનારૂં.